working class

working class

работническа класа dělnická třída arbejderklasse Arbeiterschaft εργατική τάξη clase obrera töölisklass työväenluokka classe ouvrière classe ouvrière radnička klasa munkásosztály classe operaia darbininkų klasė strādnieku šķira working class arbeidersklasse klasa robotnicza classe operária clasa muncitoare pracujúca trieda delavski razred радничка класа arbetarklass

Synonyms

proletariat