vice-president of an institution

vice-president of an institution

заместник-председател на институцията místopředseda instituce institutionens næstformand Vizepräsident einer Institution αντιπρόεδρος του θεσμικού οργάνου vicepresidente de la institución institutsiooni asepresident varapuheenjohtaja (toimielimen) vice-président d´une institution vice-président potpredsjednik institucije az intézmény alelnöke vicepresidente dell´istituzione institucijos pirmininko pavaduotojas iestādes priekšsēdētāja vietnieks Viċi President tal-istituzzjoni vice-voorzitter van de instelling wiceprzewodniczący instytucji vice-presidente da instituição vicepreședinte al instituției podpredseda inštitúcie podpredsednik institucije потпредседник институције vice ordförande för en institution