trade union

trade union

синдикат odborový svaz fagforening Gewerkschaft συνδικάτο sindicato ametiühing ammattiyhdistys syndicat syndicat sindikat szakszervezet sindacato profesinė sąjunga arodbiedrība trade union vakbond związek zawodowy sindicato sindicat odbory sindikat синдикат fackförening

Synonyms

trade union association, trade union council, trade union federation, trade union organisation, trade unionism, workers´ association, workers´ trade union