sewage sludge

sewage sludge

утайки от пречистване čistírenský kal spildevandsslam Klärschlamm ιλύς καθαρισμού λυμάτων lodos de depuración reoveesetted jätevesiliete boue d´épuration boue d´épuration talog u pročišćivaču voda szennyvíziszap fanghi di depurazione kanalizacijos dumblas notekūdeņu dūņas sewage sludge zuiveringsslib osad ściekowy lama de depuração gură de evacuare odpadový kal blato iz čistilnih naprav отпадни муљ slam från reningsverk