right to strike

right to strike

право на стачка právo na stávku strejkeret Streikrecht δικαίωμα απεργίας derecho de huelga streigiõigus lakko-oikeus droit de grève droit de grève pravo na štrajk sztrájkjog diritto di sciopero teisė streikuoti tiesības streikot right to strike stakingsrecht prawo do strajku direito à greve dreptul la grevă právo na štrajk pravica do stavke право на штрајк strejkrätt

Broader terms

labour law