public limited company

public limited company

акционерно дружество akciová společnost aktieselskab Aktiengesellschaft ανώνυμη εταιρεία sociedad anónima aktsiaselts osakeyhtiö société anonyme cuideachta dhliteanais theoranta phoiblí javno društvo s ograničenom odgovornošću részvénytársaság società per azioni ribotos atsakomybės bendrovė publiska ierobežotas atbildības sabiedrība public limited company naamloze vennootschap spółka akcyjna sociedade anónima societate pe acțiuni akciová spoločnosť delniška družba акционарско друштво aktiebolag

Synonyms

plc, public limited liability company