public international law

public international law

международно публично право mezinárodní právo veřejné folkeret Völkerrecht δημόσιο διεθνές δίκαιο Derecho internacional público rahvusvaheline avalik õigus kansainvälinen julkisoikeus droit international public droit international public međunarodno javno pravo nemzetközi közjog diritto internazionale pubblico viešoji tarptautinė teisė starptautiskās publiskās tiesības public international law internationaal publiekrecht międzynarodowe prawo publiczne direito internacional público drept internațional public medzinárodné verejné právo mednarodno javno pravo међународно јавно право folkrätt