protected species

protected species

защитени местности chráněný druh beskyttet art geschützte Art προστατευόμενο είδος especie protegida kaitsealused liigid rauhoitettu laji espèce protégée espèce protégée zaštićena vrsta védett fajok specie protetta saugoma rūšis aizsargājamās sugas protected species beschermde soort gatunki chronione espécie protegida specii protejate chránené druhy zavarovana vrsta заштићена врста skyddad art

Synonyms

endangered species