proof

proof

правно доказателство důkaz bevis Rechtsbeweis απόδειξη prueba tõend todiste preuve preuve dokaz bizonyíték prova įrodymas pierādīšana proof bewijs dowód prova probă judiciară dôkaz dokaz доказ bevis

Synonyms

onus of proof

Broader terms

judicial proceedings

Narrower terms

digital evidence