polluter pays principle

polluter pays principle

принцип - замърсителят плаща zásada „znečišťovatel platí“ princippet at forureneren betaler Verursacherprinzip αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» principio de quien contamina paga põhimõte, et saastaja maksab saastuttaja maksaa -periaate principe pollueur-payeur principe pollueur-payeur načelo `zagađivač plaća` a szennyező fizet elve principio chi inquina paga principas „teršėjas moka“ princips `maksā piesārņotājs` polluter pays principle vervuiler-betaalt-principe zasada zanieczyszczający płaci princípio do poluidor-pagador principiul amendării poluatorului zásada znečisťovateľ platí načelo „plača povzročitelj obremenitve“ начело „загађивач плаћа” principen om att förorenaren betalar

Synonyms

polluter pays, polluter pays policy