oligopsony

oligopsony

олигопсон nákupní oligopol oligopson Oligopson ολιγοψώνιο oligopsonio oligopson harvojen ostajien kilpailu oligopsone oligopsone oligopson oligopszónia oligopsonio oligopsonija oligopsons oligopsony oligopsonie oligopson oligopsónio oligopsonie oligopson oligopson олигопсон köparoligopol