mechanical equipment

mechanical equipment

механично оборудване mechanické přístroje a zařízení mekanisk materiel mechanische Geräte und Anlagen μηχανικά υλικά material mecánico mehaanilised seadmed mekaaniset laitteet matériel mécanique matériel mécanique mehanička oprema gépi berendezés attrezzatura meccanica mechaninė įranga mehāniskā iekārta mechanical equipment mechanisch materiaal urządzenie mechaniczne material mecânico echipament mecanic mechanické zariadenia strojna oprema машинска опрема maskinutrustning

Synonyms

mechanical gear