maintenance

maintenance

поддръжка údržba vedligeholdelse Instandhaltung συντήρηση mantenimiento tehniline hooldus kunnossapito entretien entretien održavanje karbantartás manutenzione techninė priežiūra uzturēšana maintenance onderhoud konserwacja manutenção de equipamentos întreținere údržba vzdrževanje одржавање underhåll

Synonyms

maintenance and repair, repair, upkeep