liability

liability

отговорност odpovědnost ansvar Haftung ευθύνη responsabilidad vastutus vastuu responsabilité responsabilité odgovornost felelősség responsabilità atsakomybė atbildība liability aansprakelijkheid odpowiedzialność responsabilidade responsabilitate juridică zodpovednosť odgovornost одговорност ansvar

Synonyms

collective liability, legal liability, legal responsibility