legal expenses

legal expenses

съдебни разходи náklady řízení sagsomkostninger Gerichtskosten δικαστικά έξοδα costas judiciales kohtukulud oikeudenkäyntikulut frais de justice frais de justice troškovi postupka eljárási költségek spese processuali teismo išlaidos tiesvedības izdevumi legal expenses gerechtskosten koszty sądowe despesas judiciais cheltuieli de judecată náklady konania sodni stroški трошкови поступка rättegångskostnader

Broader terms

ruling