joint committee on EC matters

joint committee on EC matters

Съвместен комитет по въпросите на ЕО paritní výbor ES paritetisk udvalg (EF) Paritätischer Ausschuss EG ισομερής επιτροπή ΕΚ Comité paritario CE EÜ küsimuste ühiskomitee EY:n pariteettikomitea comité paritaire CE comité paritaire CE paritetni odbor EZ-a EK vegyes bizottság comitato paritetico CE EB bendrasis komitetas apvienotā EK lietu komiteja joint committee on EC matters paritair comité EG komitet wspólny WE Comité Paritário CE comitetul paritar CE spoločný výbor pre záležitosti ES skupni odbor za zadeve ES паритетни одбор ЕЗ partssammansatt kommitté (EG)

Broader terms

EC committee