information medium

information medium

информационен носител informační médium databærer Informationsträger μέσο καταγραφής πληροφοριών soporte de información infokandja tietoväline support d´information support d´information informacijski medij adathordozó supporto d´informazione informacijos laikmena informācijas nesējs information medium informatiedrager nośnik informacji suporte de informação suport material/imaterial pentru înregistrarea informației informačné médium nosilec podatkov носилац података datamedium