implementation of the budget

implementation of the budget

изпълнение на бюджет plnění rozpočtu gennemførelse af budget Ausführung des Haushaltsplans εκτέλεση του προϋπολογισμού ejecución del presupuesto eelarve täitmine talousarvion toteuttaminen exécution du budget exécution du budget provedba proračuna költségvetés végrehajtása esecuzione del bilancio biudžeto vykdymas budžeta īstenošana implementation of the budget uitvoering van de begroting wykonanie budżetu execução do orçamento execuție bugetară čerpanie rozpočtu izvrševanje proračuna извршење буџета budgetgenomförande