image

image

имидж image image Image εικόνα-κύρος imagen pública imidž imago image de marque image de marque imidž közmegítélés immagine di marca įvaizdis tēls image imago wizerunek imagem de marca imagine publică imidž imidž изглед bild

Broader terms

public opinion