flood

flood

наводнение povodeň oversvømmelse Überschwemmung πλημμύρα inundación üleujutus tulva inondation inondation poplava árvíz inondazione potvynis plūdi flood overstroming powódź inundação inundație povodeň poplava поплава översvämning

Broader terms

natural disaster