financial control

financial control

финансов контрол finanční kontrola finanskontrol Finanzkontrolle δημοσιονομικός έλεγχος control financiero finantskontroll finanssivalvonta contrôle financier contrôle financier financijska kontrola pénzügyi ellenőrzés controllo finanziario finansų kontrolė finanšu kontrole financial control financiële controle kontrola finansowa controlo financeiro control financiar finančná kontrola finančni nadzor финансијска контрола finanskontroll