environmental offence

environmental offence

екологично нарушение trestný čin proti životnímu prostředí miljømæssig forbrydelse Umweltdelikt περιβαλλοντικό έγκλημα delito ecológico keskkonnavastane kuritegu ympäristörikos délit environnemental délit environnemental kazneno djelo protiv okoliša környezet elleni bűncselekmények delitto contro l´ambiente nusikaltimas aplinkai nodarījums pret dabas vidi environmental offence milieudelict przestępstwo przeciwko środowisku delito ambiental infracțiuni asupra mediului înconjurător trestný čin proti životnému prostrediu kaznivo dejanje zoper okolje кривично дело против животне средине miljöbrott

Synonyms

crime against the environment, environmental crime