earths and stones

earths and stones

камъни и почви zeminy a kámen jord- og stenart Steine und Erden ορυκτά και πετρώματα tierras y piedras mullad ja kivimid maa- ja kivilajit terres et pierres terres et pierres zemlja i stijene talajok és kőzetek terre e pietre uolienos ir akmenys augsnes un akmeņi earths and stones aarde en gesteenten ziemie i kamienie terras e pedras roci și argile zeminy a kamene prsti in kamnine земља и стене jord- och stenarter

Synonyms

clay, granite, kaolin, marble, slate

Broader terms

mining product