discretionary power

discretionary power

неограничени правомощия právo volné úvahy při výkonu pravomocí diskretionær myndighed Ermessensbefugnis διακριτική εξουσία poder discrecional diskretsiooniõigus harkintaan perustuva ratkaisuvalta pouvoir discrétionnaire pouvoir discrétionnaire diskrecijsko pravo diszkrecionális jogkör potere discrezionale savaveiksmiškumo įgaliojimai diskrēcija discretionary power discretionaire macht władza dyskrecjonalna poder discricionário putere discreționară právo voľnej úvahy pri výkone právomocí odločanje po prostem preudarku дискреционо овлашћење diskretionär befogenhet

Broader terms

political power