costing

costing

разходна калкулация kalkulace omkostningsberegning Kostenrechnung κοστολόγηση cálculo de costes kuluarvutus kustannuslaskenta calcul des coûts calcul des coûts proračun troškova költségszámítás calcolo dei costi savikainos apskaičiavimas izmaksu aprēķināšana costing kostenberekening rachunek kosztów cálculo de custos evaluarea costurilor kalkulácia nákladov izračun stroškov трошковник kostnadsberäkning