consumer goods

consumer goods

потребителски стоки spotřební zboží forbrugsvare Verbrauchsgut καταναλωτικό αγαθό bien de consumo tarbekaup kulutustavarat bien de consommation bien de consommation roba široke potrošnje fogyasztási cikkek bene di consumo vartojimo prekės patēriņa preces consumer goods consumptiegoederen dobra konsumpcyjne bens de consumo bunuri de consum spotrebný tovar potrošno blago роба широке потрошње konsumtionsvara

Broader terms

goods and services