consortium

consortium

консорциум konsorcium konsortium Konsortium κοινoπραξία consorcio konsortsium yhteenliittymä consortium cuibhreannas konzorcij konzorcium consorzio konsorciumas konsorcijs konsorzju consortium konsorcjum consórcio consorțiu konzorcium konzorcij конзорцијум konsortium