budget

budget

бюджет rozpočet budget Haushaltsplan προϋπολογισμός presupuesto eelarve talousarvio budget budget proračun költségvetés bilancio biudžetas budžets budget begroting budżet orçamento buget rozpočet proračun буџет budget