legal science

legal science

правна наука právní věda retsvidenskab Rechtswissenschaft νομική επιστήμη ciencia jurídica õigusteadus oikeustiede science juridique science juridique pravna znanost jogtudomány scienze giuridiche teisės mokslas tiesību zinātne legal science juridische wetenschap nauka prawa ciência jurídica drept právna veda pravna znanost правна наука rättsvetenskap

Synonyms

law