civil society

civil society

гражданско общество občanská společnost civilsamfund Zivilgesellschaft κοινωνία των πολιτών sociedad civil (movimientos de opinión) kodanikuühiskond kansalaisyhteiskunta société civile sochaí shibhialta civilno društvo civil társadalom società civile pilietinė visuomenė pilsoniskā sabiedrība Soċjetà ċivili civiele samenleving społeczeństwo obywatelskie sociedade civil societate civilă občianska spoločnosť civilna družba грађанско друштво det civila samhället

Synonyms

civil society organisation, civil society organization [CSO], organised civil society, organized civil society