applied sciences

applied sciences

приложни науки aplikované vědy anvendte videnskaber angewandte Wissenschaften εφαρμοσμένες επιστήμες ciencias aplicadas rakendusteadused soveltavat tieteet sciences appliquées sciences appliquées primijenjene znanosti alkalmazott tudományok scienze applicate taikomieji mokslai lietišķās zinātnes applied sciences toegepaste wetenschappen nauki stosowane ciências aplicadas științe aplicate aplikované vedy uporabne znanosti примењене науке tillämpad vetenskap