action to establish liability on the part of an administration

action to establish liability on the part of an administration

жалба за поемане на административна отговорност žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu erstatningssøgsmål i forvaltningssager Amtshaftungsklage προσφυγή διοικητικής ευθύνης recurso por responsabilidad administrativa hagi vastutuse tuvastamiseks vastuuntoteamiskanne recours en responsabilité administrative recours en responsabilité administrative tužba za utvrđivanje odgovornosti upravnoga tijela közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti kereset ricorso per accertamento di responsabilità amministrativa skundas dėl administracinės atsakomybės prasība atzīt pārvaldes iestādes vainu action to establish liability on the part of an administration vordering tot administratieve aansprakelijkheid skarga w sprawie odpowiedzialności administracyjnej recurso de responsabilidade administrativa recurs pentru stabilirea responsabilității administrative žaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívy tožba na ugotovitev upravne odgovornosti тужба за утврђивање одговорности управе talan om myndighetsskadeståndsansvar