Single European Act

Single European Act

Единен европейски акт Jednotný evropský akt europæisk fælles akt Einheitliche Europäische Akte Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη Acta Única Europea ühtne Euroopa akt Euroopan yhtenäisasiakirja Acte unique européen An Ionstraim Eorpach Aonair Jedinstveni europski akt Egységes Európai Okmány Atto unico europeo Europos bendrasis aktas Vienotais Eiropas akts Att Uniku Ewropew Europese Akte Jednolity Akt Europejski Acto Único Europeu Actul Unic European Jednotný európsky akt Enotni evropski akt Јединствени европски акт europeiska enhetsakten