GATT

GATT

Общо споразумение за митата и търговията Všeobecná dohoda o clech a obchodu GATT GATT ΓΣΔΕ GATT GATT GATT GATT Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil GATT GATT GATT GATT Vispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgums GATT GATT GATT GATT GATT GATT GATT GATT GATT

Synonyms

General Agreement on Tariffs and Trade