European private law

European private law

европейско частно право evropské soukromé právo europæisk privatret europäisches Privatrecht Ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο Derecho privado europeo Euroopa eraõigus eurooppalainen yksityisoikeus droit privé européen droit privé européen europsko privatno pravo európai magánjog diritto privato europeo Europos privatinė teisė Eiropas privāttiesības dritt privat Ewropew Europees privaatrecht prawo prywatne europejskie direito privado europeu drept privat european európske občianske právo evropsko zasebno pravo европско приватно право europeisk privaträtt

Synonyms

European private international law

Broader terms

private law