European charter

European charter

Европейска харта evropská charta europæisk pagt europäische Charta ευρωπαϊκός Χάρτης Carta europea Euroopa harta Euroopan peruskirja charte européenne charte européenne europska povelja európai charta carta europea Europos chartija Eiropas Harta European charter Europees handvest karta europejska carta europeia cartă europeană Európska charta evropska listina Европска повеља europeisk stadga

Broader terms

international charter