Community migration

Community migration

миграция в Общността migrace ve Společenství migration inden for Fællesskabet innergemeinschaftliche Wanderung κοινοτική μετανάστευση migración comunitaria ühendusesisene migratsioon yhteisön sisäinen muuttoliike migration communautaire migration communautaire migracija u Zajednici közösségi migráció migrazione comunitaria migracija Bendrijoje Kopienas iekšējā migrācija Community migration migratie binnen de Gemeenschap migracja w granicach UE migração comunitária migrație comunitară migrácia v Spoločenstve migracija v Skupnosti миграција унутар Заједнице migration inom gemenskapen

Synonyms

Community migrant, inter-Community migration

Broader terms

migration