Community budget

Community budget

бюджет на Общността rozpočet Společenství Fællesskabets budget Haushaltsplan der Gemeinschaft κοινοτικός προϋπολογισμός presupuesto comunitario ühenduse eelarve yhteisön talousarvio budget communautaire budget communautaire proračun Zajednice közösségi költségvetés bilancio comunitario Bendrijos biudžetas Kopienas budžets Community budget begroting van de Gemeenschap budżet WE orçamento comunitário buget comunitar rozpočet Spoločenstva proračun Skupnosti буџет Заједнице gemenskapsbudget

Synonyms

EC budget