Community activity

Community activity

дейност на Общността činnost ES fællesskabsaktivitet Tätigkeit der Gemeinschaft κοινοτική δραστηριότητα actividad comunitaria ühenduse tegevus yhteisön toimet activité communautaire activité communautaire djelatnost Zajednice közösségi tevékenység attività comunitaria Bendrijos veikla Kopienas darbība Community activity communautaire activiteit działalność WE actividade comunitária activitate comunitară činnosť Spoločenstva dejavnost Skupnosti делатност Заједнице gemenskapsverksamhet